Klient hos AdvoNova

Klient hos AdvoNova

Som klient hos AdvoNova er du altid tilknyttet en advokat, som har det overordnede ansvar for alle dine sager og transaktioner. Når vi modtager en opgave, vurderer vi opgavens omfang, så vi kan tildele de rette ressourcer til opgavens løsning.

Hvidvaskregler

AdvoNova er som advokatfirma omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Såfremt en sag er omfattet af reglerne i hvidvaskloven, er vi forpligtiget til at indhente identitetsoplysninger og dokumentation om klienten, ligesom vi er forpligtiget til at orientere klienten om, at såfremt AdvoNova måtte få mistanke om, at klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er AdvoNova forpligtiget til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive klientens oplysninger til SØIK. AdvoNova må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i fem år efter klientforholdets ophør.

Virksomhedsoplysninger

AdvoNova er organiseret som et interessentskab med følgende stamoplysninger:

AdvoNova Advokatfirma I/S
Ehlersvej 11
2900 Hellerup
CVR-nr. 39 39 30 93

Tlf.nr. 3215 9494
E-mail info@advonova.dk

AdvoNovas bankforbindelse

Nordea Danmark
Grønjordsvej 10
2300 København S
CVR-nr. 25 99 21 80

Klientkonto: Reg.nr. 2148 kontonr. 6287 454 765

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til euro 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Advokathvervet

Advokater hos AdvoNova er beskikket af justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos AdvoNova er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark filial af HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, policenr. 156-08291746-30010. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af AdvoNova, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokaterne hos os er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

Forretningsbetingelser

AdvoNovas forretningsbetingelser gælder i alle klientforhold, medmindre andet er skriftligt aftalt.

Værneting

Enhver tvist mellem en klient og AdvoNova skal afgøres ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting og efter dansk ret.

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager fra klienter i forbindelse med vores rådgivning, er underlagt vores tavshedspligt som advokater, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed. Tavshedspligten gælder med respekt af regler, som pålægger advokater oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder reglerne om hvidvaskning.

Databeskyttelse

Som en del af kommunikationen med os, vil vi samle og behandle persondata vedrørende vores klienter. Du kan læse mere om AdvoNovas indsamling og behandling af persondata og dine rettigheder som datasubjektet i vores privatlivspolitik.

 

Privatlivspolitik

Sådan håndterer vi dine personoplysninger

De relevante persondataretlige regler, som på nuværende tidspunkt gælder for vores behandling af personoplysninger, er fastsat i databeskyttelsesforordningen (forordning nr. 2016/679 af 27. april 2016) og databeskyttelsesloven (lov nr. 502 af 23. maj 2018).

Vores databeskyttelsespolitik vedrører vores behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlige. Det er tilfældet i en række situationer, bl.a. ved behandling af vores klienters sager, ansættelse af nye medarbejdere og markedsføringsaktiviteter.

1. Hvem behandler vi personoplysninger om?

AdvoNova beskytter og behandler vores klienters, modparters, leverandørers, medarbejderes, samarbejdspartneres, brugere af vores hjemmesides og modtagere af markedsføringsinformationers mv. personoplysninger i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondataretlige lovgivning.

2. Hvilke personoplysninger er der tale om?

”Personoplysninger” omfatter enhver form for information om en identificerbar fysisk person, f.eks. personens navn, e-mailadresse, CPR-nr. og adresse samt oplysninger om personens fysiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale forhold. Oplysninger om juridiske personer er således ikke omfattet af definitionen ”personoplysninger”.

Vi behandler afhængig af sagens eller henvendelsens karakter almindelige oplysninger, identifikationsoplysninger (CPR-nr.), oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger.

3. Hvor kommer oplysningerne fra?

Vi indsamler personoplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, f.eks. vores klienter, offentlige myndigheder eller samarbejdspartnere.

4. Hvordan behandler vi oplysningerne?

”Behandling” af personoplysninger dækker over enhver aktivitet, som personoplysninger gøres til genstand for, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, organisering, opbevaring, tilpasning, ændring, søgning, brug eller videregivelse.

Vi behandler primært personoplysninger om vores klienter, modparter, leverandører, medarbejdere og samarbejdspartnere, dog kun i det omfang, at det er nødvendigt til de konkrete formål, og der er et lovligt grundlag herfor.

Som oftest vil det være nødvendigt for os at behandle almindelige personoplysninger i form af navn, titel, telefonnummer og e-mailadresse. Denne behandling sker, så vi kan levere vores juridiske ydelser, fakturere samt kvalitetssikre og kontrollere korrekt, og så vi kan leve op til de krav om dokumentation for identitet efter hvidvaskloven, som vi er underlagt i forhold til en række sager.

Derudover kan det i visse situationer være nødvendigt for os at behandle oplysninger om strafbare forhold og følsomme oplysninger såsom helbredsoplysninger.

5. Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?

Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne parter, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan være offentlige myndigheder, private virksomheder eller personer, fonde, foreninger mv. afhængigt af sagens karakter. Derudover overlader vi oplysninger til vores databehandlere (f.eks. It-leverandører).

Internt er det alene de af vores medarbejdere, der har et arbejdsbetinget behov for at se dine personoplysninger, der har adgang til disse.

6. Hvilken hjemmel behandler vi dine oplysninger på baggrund af?

Vi indsamler og behandler personoplysninger på baggrund af følgende hjemmelsgrundlag (dvs. lovlige grundlag):

I forbindelse med levering af advokatydelser behandler vi personoplysninger om klienter, modparter og samarbejdspartnere med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), og forordningens art. 9, stk. 2, litra f. Dette er bl.a. begrundet i en interesse i at fastlægge, påberåbe eller forsvare retskrav samt at varetage vores klienters interesser. Vi behandler desuden personoplysninger om vores klienter med hjemmel i forordningens art. 6, stk. 1, litra b, i de tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig for at indgå eller opfylde aftalen om advokatbistand.

Vi behandler personoplysninger om deltagere i kurser, undervisning og øvrige arrangementer med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b, eller art. 6, stk. 1, litra f, med den primære interesse at kunne registrere deltagerne, administrere arrangementet samt udsende relevant kursusmateriale, evalueringsskemaer mv.

Vi behandler alene dine personoplysninger i markedsføringsøjemed og til udsendelse af nyhedsbreve, hvis du udtrykkeligt har samtykket hertil. Behandlingen sker således med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. Vi offentliggør personoplysninger om medarbejdere o.l. på vores hjemmeside og på sociale medieplatforme med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, som led i vores legitime interesser i at gøre indhold tilgængeligt for vores brugere.

Generelt behandler vi personoplysninger, når vi er retligt forpligtet hertil (f.eks. efter hvidvaskloven). Dette sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Vi behandler oplysninger om strafbare forhold med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 10 og databeskyttelseslovens § 8. Vi behandler CPR-nr. med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2.

7. Hvornår sletter vi dine oplysninger?

Vi sletter dine personoplysninger, som er registreret hos os, når de ikke længere er nødvendige for det eller de formål, som oplysningerne var indsamlet og behandlet til.

Vi har interne retningslinjer for opbevaringstiden af alle kategorier af personoplysninger. Disse er fastsat i forhold til de forpligtelser, vi er underlagt efter gældende lovgivning, herunder dokumentations- og revisionskrav.

8. Hvilke rettigheder har du?

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du har følgende rettigheder:

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret en kopi af dine personoplysninger eller få transmitteret personoplysninger direkte fra AdvoNova til en anden dataansvarlig.

Retten til at trække samtykke tilbage

Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan læse mere om dine rettigheder i datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

9. Kontakt os

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder som beskrevet ovenfor under punkt 8, hvis du ønsker at klage, eller hvis du har andre spørgsmål til vores persondatapolitik.

Du kan i den forbindelse skrive til din nærmeste juridiske kontaktperson hos os, eller du kan kontakte os på følgende vis:

AdvoNova Advokatfirma, Ehlersvej 11, 2900 Hellerup, tlf.nr.: 3215 9494, e-mail: info@advonova.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk.

11. Ændringer i vores privatlivspolitik

Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 18. august 2020 og ændres løbende.

 

Forretningsbetingelser

AdvoNova Advokatfirma I/S (herefter "AdvoNova") yder juridisk rådgivning og er registreret hos Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. 39 39 30 93, og nærværende forretningsbetingelser gælder for de opgaver, vi påtager os, medmindre andet aftales skriftligt.

1. Rådgivningens omfang

1.1  Rådgivningens omfang bestemmes efter nærmere aftale og vil til enhver tid ske i overensstemmelse med gældende lovgivning og etiske regler fastsat af Advokatsamfundet.

1.2  Vores juridiske bistand er baseret på dansk lovgivning. Vurderinger og anbefalinger udarbejdet med henblik på en opgave finder udelukkende anvendelse på forhold underlagt dansk ret og det danske retssystem, medmindre andet er aftalt med klienten.

2. Interesse- eller loyalitetskonflikt

2.1 I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og vores habilitetsprocedurer afklarer vi, at der ikke foreligger nogen interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi endeligt påtager os en opgave. Opstår der under opgavens udførelse inhabilitet eller interessekonflikt, som medfører, at vi må frasige os opgaven, anbefaler vi gerne en anden advokat.

3. Identitetsoplysninger og hvidvaskningsregler

3.1  AdvoNova er – på linje med andre advokatvirksomheder – omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Vi har derfor pligt til at indhente og opbevare identitetsoplysninger om klienter.

3.2  Såfremt AdvoNova måtte få mistanke om, at klienten er ved at hvidvaske penge eller finansiere terrorisme, er AdvoNova forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) om aktiviteterne samt videregive klientens oplysninger til SØIK. AdvoNova må ikke orientere om, hvorvidt underretning har fundet sted.

4. Honorar

4.1  Fastsættelsen af et advokathonorar sker baseret på flere forskellige parametre. Der henses til den medgåede tid, karakteren af de involverede juristers specialviden og erfaring, opgavens kompleksitet og betydning for klienten, de involverede værdier, det opnåede resultat og det med opgavens løsning forbundne ansvar. Vores honorar er eksklusive relevante omkostninger og udlæg.

4.2  Det kan være meget vanskeligt at beløbsfastsætte et honorar ved opgavens modtagelse. Efter anmodning giver vi gerne et begrundet overslag over honorarets forventede størrelse, før arbejdet påbegyndes. I de tilfælde, hvor det er vanskeligt at give et sådant overslag, oplyser vi om ønsket gerne, efter hvilke parametre honoraret vil blive beregnet, f.eks. hvilke timepriser der vil blive anvendt på opgaven. Vi orienterer klienten, hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at honoraret forventes at overstige overslaget.

4.3  Over for forbrugere oplyser vi uopfordret om det forventede honorar eller kriterierne for honorarets beregning, inden arbejdet påbegyndes.

5. Fakturering

5.1  Vi anmoder som udgangspunkt om forudbetaling af udlæg og omkostninger – samt i en række tilfælde om forudbetaling af honorar/depositum.

5.2  Forudbetalte honorarer/deposita, udlæg eller omkostninger indsættes på vores klientkonto og kan inklusive eventuelle renter anvendes til udligning af kommende fakturaer og dækning af omkostninger, medmindre andet er aftalt.

5.3  Såfremt der tilskrives negative renter af indestående på klientkonti, må der i tillæg til vores salær og omkostninger påregnes renteudgifter i det omfang, at der under sagen vil være indeståender på vores klientkonti.

5.4  Optjent honorar faktureres som udgangspunkt kvartalsvis.

5.5  Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. Morarenter påløber i henhold til renteloven. Moms tillægges efter de til enhver tid gældende regler.

6. Udlæg

6.1 Klienten debiteres særskilt for udlæg og relevante omkostninger i forbindelse med den ydede bistand.

7. Fortrolighed og intern viden

7.1 Al information modtaget fra eller om klienten i forbindelse med arbejde udført for klienten betragtes som fortroligt. Alle medarbejdere hos AdvoNova har tavshedspligt.

8. Insiderregler

8.1 Enhver medarbejder hos AdvoNova er endvidere omfattet af gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner mod handel med børsnoterede værdipapirer.

9. Anvendelse af vores rådgivning

9.1 Vores rådgivning målrettes til den konkrete opgave og må derfor ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige skriftlige forhåndsaccept. Vi er alene ansvarlige over for klienten for den rådgivning, vi har ydet til det konkrete formål, medmindre andet er aftalt.

10. Afslutning af opgaven

10.1  AdvoNova fuldfører opgaven til dens naturlige afslutning, eller indtil klienten anmoder om, at sagen afsluttes. Vi forbeholder os dog ret til umiddelbart at afslutte vores bistand, såfremt kredittiden på vores fakturaer trods rykkere er overskredet, eller hvis der indtræder insolvens hos klienten. Vi forbeholder os endvidere ret til at udtræde af en sag, såfremt vi i særlige tilfælde ikke længere finder at kunne tage ansvaret for sagsbehandlingen, eller såfremt vi finder, det er i klientens interesse, at vores samarbejde ophører.

10.2  Originale dokumenter udleveres efter ønske - normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakterne elektronisk i mindst fem år fra slutfakturadato.

11. Klager

11.1  AdvoNova er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126, herunder de til enhver tid gældende advokatetiske regler.

11.2  En eventuel tvist om vores bistand eller honorar kan således af klienten indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

11.3  Såfremt klienten ikke er tilfreds med vores bistand eller honorar, anmoder vi dog klienten om at kontakte den advokat, der er ansvarlig for klientforholdet, før der tages kontakt til Advokatnævnet.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Enhver tvist mellem en klient og AdvoNova skal afgøres ved de danske domstole med Københavns Byret som værneting og efter dansk ret.

13. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikringsdækning

13.1  AdvoNova er ansvarlig for den juridiske rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de i nærværende forretningsbetingelser anførte begrænsninger.

13.2  AdvoNova er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab. Alle advokater hos AdvoNova er omfattet af vores ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark filial af HDI Global SE, Indiakaj 6, 1. sal, 2100 København Ø, CVR-nr. 37 27 62 51, policenr. 156-08291746-30010. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af AdvoNova, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

13.3  Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv. eller andre former for indirekte tab.

13.4  Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt kr. 5 mio. En klient kan højst modtage kr. 5 mio. i erstatning for samtlige krav, som klienten har rejst inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Klienten skal holde AdvoNova skadesløs, i den udstrækning AdvoNova over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af arbejde for klienten, og som sammen med eventuelle krav fra klienten overstiger begrænsningerne nævnt i dette afsnit, eller som AdvoNova ikke er ansvarlig for over for klienten.

13.5  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til euro 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.